Tạo Và Thêm/Xóa Giá Cả Cho Dịch Vụ Như Thế Nào

Tạo Và Thêm/Xóa Giá Cả Cho Dịch Vụ Như Thế Nào

Để tạo Dịch vụ, vui lòng chọn tab “Dịch vụ” trên PMTT hoặc Menu Chức Năng => Dịch vụ.  Đầu tiên hãy nhấp vào “Danh mục” để tạo danh mục các loại sản phẩm.

Sau đó , chọn “Thêm (dấu +)” -> Nhập thông tin Tên Dịch vụ, giá, đơn vị, nhóm -> Đồng ý.

Nếu muốn xóa dịch vụ nào chỉ cần chọn dịch vụ đó, chọn “Xóa (dấu X)”